เครื่องมือที่ใช้วัดไฟฟ้าสถิตที่เกิดขึ้นจุดใดจุดหนึ่ง และการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ Ionizer

Static Field Meter เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดไฟฟ้าสถิตที่เกิดขึ้นจุดใดจุดหนึ่ง ที่สามารถแสดงค่าความต้านไฟฟ้าสถิตออกเป็นแรงดัน โวลต์ (Volt) และใช้สำหรับตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของ Ionizer ว่าสามารถทำสลายประจุได้ตามมาตรฐานที่กำหนดหรือไม่

Desco 19443 Air Ionization Test Kit

 

Feature of Static Field Meter

สามารถวัดประจุไฟฟ้าสถิตและขั้ว บนวัตถุได้สูงถึง ±19.99 kV ที่ระยะ 1 นิ้ว และมีความแม่นยำในการวัด ±5% เนื่องจากมีเซ็นเซอร์ที่มีประสิทธิภาพที่สามารถวัดได้ทุกสภาพแวดล้อม Static Field Meter สามารถใช้งานได้ควบคู่ Charger ที่สามารถชาร์จประจุได้ถึง±1000V  และ Aluminum conductive plate ในกรณีที่ต้องการทดสอบการสลายประจุไฟฟ้าของIonizer ในอากาศ โดยข้อมูลของเครื่องมือวัดนี้ได้รับการรับมาตรฐานจากอเมริกา และ ANSI/ESD S20.20 , TR53 ซึ่งได้รับCertificate จาก the National Institute of Standards and Technology อีกด้วย

การใช้งาน Static Field Meter

ในกรณีที่ต้องการตรวจสอบไฟฟ้าสถิตบริเวณใดบริเวณหนึ่ง หรือจุดใดจุดหนึ่ง เพียงแค่เปิดเครื่องและกด Rotary Zero นำ Static Field Meter เข้าใกล้วัตถุหรือบริเวณที่ต้องการตรวจสอบไฟฟ้าสถิต โดยมีระยะห่างจากวัตถุนั้น 1 นิ้ว และจุดสีแดงมารวมกันเป็นจุดเดียว และเราอ่านค่าที่โชว์บนหน้าจอได้เลย ค่าที่แสดงเป็นหน่วยทศนิยม2ตำแหน่ง (ตามภาพ 0.41 ก็สามารถอ่านค่าไฟฟ้าสถิตเป็น 41โวลต์ (V) นั่นเอง โดยนับค่าหน่วยไล่ขึ้นมาจากทศนิยมตำแหน่งที่ 2)

ภาพตัวอย่าง การวัดค่าไฟฟ้าสถิตบนวัตถุ

 

การใช้งาน Static Field Meter

ในกรณีที่ต้องการตรวจสอบประสิทธิภาพของ Ionizer (พัดลมสลายประจุไฟฟ้า)
ใส่ Aluminum conductive plate เข้ากับ Static field Meter และนำ Charger มาชาร์จเพื่อเพิ่มประจุไฟฟ้า (ตามรูป)

เมื่อชาร์จประจุไฟฟ้าได้ตรงตามกำหนดแล้ว นำ Static field Meter ไปในตำแหน่งที่กำหนดตามมาตรฐาน ANSI/ESD พร้อมกับทำตามวิธีที่การตรวจสอบตามTR53 หากประจุไฟฟ้าที่เราชาร์จเพิ่มสามารถสลายได้ตามข้อกำหนด แสดงว่า Ionizer (พัดลมสลายประจุไฟฟ้า) มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน

ภาพตัวอย่าง การตรวจสอบประสิทธิภาพ Ionizer (พัดลมสลายประจุไฟฟ้า)

 

ในการตรวจสอบค่าไฟฟ้าสถิต หรือตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ที่ใช้ในสายการผลิตชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การใช้เครื่องมือวัดที่ได้รับรองมาตรฐานจากสถาบันผู้กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับไฟฟ้าสถิต(ESD Standard ANSI/ESDS20.20) จะช่วยให้เราได้ข้อมูลที่แม่นยำและเสริมประสิทธิภาพของงานรวมไปถึงการป้องกันความเสียหายของชิ้นงานได้อีกด้วย

New Products!  : Desco TB.3089